Vac 1200 Parts List  
 

 

B3   TOW COUPLING
B4   WHEEL, TYRE, TUBE & HSB
B5   LIFT LEVER GAS RAM 1000N
B6   RUBBER SKIRTS (set of 4)
B7   A SECTION BELT
B8   AN BEARING 30mm
B9   FAN BEARING HOUSING
B21   DECAL SET - TURBO VAC 1200
B30   THROTTLE CABLE ASSEMBLY
B32   HONDA GXV 390 13.0HP